Algemene voorwaarden Surfana

Versie april 2020


 1. Activiteit

Surfana Zandvoort VOF geeft surflessen en biedt wateractiviteiten aan.

2. Verplichtingen Surfana Zandvoort VOF

 1. Surfana Zandvoort VOF biedt verschillende pakketten aan voor de surflessen. Het kan voorkomen dat Surfana Zandvoort VOF door weersomstandigheden een surfles moet afzeggen, bijvoorbeeld bij onveilige weersomstandigheden of te weinig golven, of bij afwezigheid van een instructeur. Surfana Zandvoort VOF zal er in dit geval de surfles vrijgeven in het reserveringssysteem. De cursist kan vervolgens op een andere datum de surfles opnieuw inplannen. De surfles blijft 12 maanden geldig. Teruggave van de kosten voor de surfles kan alleen binnen 30 dagen na aanschaf van de surfles(sen) én indien de cursist geen mogelijkheid heeft om binnen 12 maanden de surfles alsnog in te plannen.

 2. Surfana Zandvoort VOF hecht groot belang aan de veiligheid van de cursisten op het strand en in het water. In dit kader neemt Surfana Zandvoort VOF verschillende maatregelen, zo zijn alle surfinstructeurs gecertificeerd met minimaal een Surfcoach Level 1 (via de ASI /ISA) en zijn zij in het bezit van een lifeguard of lifesaving certificaat. Daarnaast zijn er 1 of meerdere trainingen voor de surfinstructeurs over het lesplan van Surfana Zandvoort. Er is een ‘Normal Operating Plan’ en een ‘Emergency Action Plan’ welke worden gedeeld met alle werknemers.  

3. Voorwaarden voor deelname

 1. De cursist dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om mee te kunnen doen met de surflessen van Surfana Zandvoort VOF: 

 • De cursist is minimaal 6 jaar. Surfana Zandvoort VOF kan besluiten hier een uitzondering op te maken;

 • De cursist is in bezit van zwemdiploma A & B of kan 50 meter zwemmen;

2. De ouder/verzorger ofwel de cursist dient Surfana Zandvoort VOF op de hoogte te stellen van relevante informatie die van invloed kan zijn op de veiligheid of het welbevinden van de cursist, zoals informatie betreffende de fysieke en mentale gezondheid en het gebruik van medicijnen of een blessure.

3. Bij een vermoeden van alcohol en/of drugsgebruik wordt de cursist uitgesloten van de activiteiten. De overeenkomst wordt voor dat gedeelte ontbonden, zonder dat er enig recht is op schadevergoeding ofwel restitutie van de betaalde som is.

4. Verplichtingen cursist

 1. Cursist dient voor aanvang van de overeengekomen activiteiten de kosten volledig te betalen. 

 2. Cursist dient Surfana Zandvoort VOF op de hoogte stellen van zijn/haar leeftijd, relevante medische en conditionele bijzonderheden, medicijngebruik, alcohol en/of drugsgebruik.

5. Beeldmateriaal

 1. Surfana Zandvoort VOF kan foto's of video’s maken tijdens de surflessen en activiteiten, dit beeldmateriaal kan gedeeld worden via de website en social media kanalen van Surfana Zandvoort VOF. Het maken en delen van beeldmateriaal heeft twee doelen:

 • Vastleggen van herinneringen: de foto's en video's bieden voor cursist een tastbare herinnering.

 • Media: de foto's worden gebruikt voor media doeleinden, waaronder: promotiemateriaal; zoals foto's en filmpjes op de website, social media, flyers en posters. Communicatie via websites van een promotiebedrijf ingehuurd door Surfana Zandvoort. En presentaties over de surflessen  (bijvoorbeeld in het lesplan voor surf-instructeurs).

2. De cursist geeft toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop de cursist zichtbaar is voor bovenstaande doeleinden door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Indien de cursist niet op een foto of video wil komen, dient dit per e-mail voorafgaande aan de surfles of activiteit aangegeven te worden aan Surfana Zandvoort. 

6. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen een overeenkomst van bepaalde tijd zijn overeengekomen.

7. Verzekering en aansprakelijkheid

 1. Indien Surfana Zandvoort VOF ten gevolge van de uitvoering van de activiteit bij de cursist geleden letselschade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan cursist in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Surfana Zandvoort VOF uit te keren totaal.

 2. Nalatigheid aan de zijde van cursist (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Surfana Zandvoort VOF ofwel de uitvoerende instructeur, het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door de cursist aangaande informatie waarvan cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Surfana Zandvoort VOF ofwel de instructeur daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Surfana Zandvoort uit.

 3. Surfana Zandvoort VOF kan door de cursist (inclusief de namens cursist deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

8. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. Met het aangaan van deze overeenkomst geeft de cursist nadrukkelijk toestemming dat Surfana Zandvoort VOF persoonsgegevens in het reserveringssysteem opslaat. Informatie omtrent privacy en de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van Surfana Zandvoort VOF. Het privacy statement is te vinden op de website van Surfana Zandvoort: www.surfana.com Met het aangaan van deze overeenkomst stemt de cursist in met het privacy statement van Surfana Zandvoort VOF.

9. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Surfana Zandvoort VOF behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Bij wijzigingen zal Surfana Zandvoort VOF de cursist, voordat de wijzigingen ingaan, per e-mail op de hoogte stellen. Indien de cursist bezwaar heeft tegen de wijzigingen dan kan de cursist deze overeenkomst opzeggen.

10. Beëindiging overeenkomst

 1. Zowel de cursist als Surfana Zandvoort VOF kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er zal echter altijd gestreefd worden de einddatum in goed onderling overleg af te stemmen.

 2. Wanneer de cursist de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, meldt de cursist dit tenminste 24 uur vooraf per e-mail aan Surfana Zandvoort. 

 3. Surfana Zandvoort behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de cursist op elk moment te beëindigen.

 4. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering door de cursist bij minder dan 24 uur voorafgaande aan de geplande activiteit/arrangement niet mogelijk. Zodat de cursist het volledig overeengekomen bedrag aan Surfana Zandvoort VOF dient te voldoen.